Preinscripció 2020-2021


image

 

Termini per fer la preinscripció: del 13 al 22 de maig de 2020

 

Modalitats:

Telemàtic: a partir del dia 13 de maig de 2020

Presencial: a partir del dia 19 de maig de 2020

 

Us demanem, si us plau, que feu la preinscripció de forma telemàtica i si teniu qualsevol problema demaneu cita prèvia a l’email de l’escola centre@marywardbcn.com

L’escola es posarà en contacte amb vosaltres el dia i hora acordats per ajudar-vos a fer el tràmit.

L’horari d’atenció telefònica és de dilluns a divendres de 10:00 a 20:00 h.

 

PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS

Podeu trobar tota la informació pas a pas de com fer la preinscripció als següents enllaços:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/preinscripcio

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

 

Quan acabeu de fer la sol·licitud de forma telemàtica heu d’enviar el resguard i la documentació (fotografies o arxius escanejats) a centre@marywardbcn.com

És molt important que feu aquest tràmit en el termini especificat al calendari de la preinscripció (del 13 al 22 de maig).

CRITERIS DE PRIORITAT

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

 

 • Germans al centre educatiu o de pares i mares que hi treballen(el centre comprovarà directament aquestes circumstàncies).
  • Un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.
  • Un pare o mare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la preinscripció exerceix en el centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals.

 

 • Proximitat de domicili:
  • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili.

 

Avís durant l’estat d’alarma:

 • El Consorci d’Educació comprovarà les dades d’ofici per interoperabilitat amb el padró municipal.

 

En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

 

 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat. Cal presentar una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha de presentar una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 

 • Renda anual de la unitat familiar:Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació.

 

 • Discapacitat(igual o superior al 33%): Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la persona que al·legui aquesta condició. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 

 • Família nombrosa o monoparental:Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

Avís durant l’estat d’alarma:

 • Es prorroga automàticament la validesa per 1 any, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020.
 • Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos, de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre l’1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020

Independentment d’aquesta pròrroga automàtica de validesa dels títols de família nombrosa, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid’19.

Veure la Resolució TSF/819/2020, de 7 d’abril (DOGC núm. 8106, de 08/04/2020).

 

RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig de les normes de preinscripció i matrícula 2020-2021

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf

Print Friendly, PDF & Email