PLA D’ORGANITZACIÓ CURS 2020-21


ACOLLIDA MATÍ I TARDA

L’acollida es fa a la Sala d’actes.
De 8.00h. a 9.00h. : els/les alumnes estan a la sala d’actes per grups estables, sempre vetllant per garantir  les mesures de distanciament.
De 17.00h a 18.00h. : els/les alumnes seuen a la sala d’actes per grups estables.
Al matí: els alumnes accedeixen per la porta gran i van a la sala d’actes, seuen al lloc que els indiqui la persona responsable de la vigilància. Les zones dels diferents grups estables estan ben diferenciades. Els alumnes de Primària són recollits pel professor/a que tingui classe a 1a hora i amb ell/a, recolliran a la resta del grup a la porta que els correspongui i aniran a la seva classe.
Els alumnes d’Infantil, un cop entri a l’escola el seu grup estable, s’hi uneixen per pujar a l’aula.
A la tarda: El mestre/a responsable de la sortida de la tarda de cada grup estable, els porta fins a la sala d’actes.
Un cop acabi l’acollida es ventila, neteja i desinfecta l’espai.

ENTRADES I SORTIDES

La sortida i l’entrada del migdia, donat que són pocs alumnes, la marcarà la mestra de cada grup estable, de manera esglaonada.

PROTOCOL D’ACTITUD A LES CLASSES ONLINE

 1. INFANTIL
 • A l’nfant l’ha d’acompanyar un adult, per iniciar la classe, obrir micròfons, etc.
 • El vostre micròfon ha d’estar apagat i serà el/la mestre/a el/la que doni el torn de paraula, per tal que no s’acoblin les veus.
 • El nen/a està davant l’ordinador o dispositiu a ser possible que se’l vegi sol/a.
 • La imatge i la veu són privades, per tant, no es pot gravar ni fer fotografies, s’ha de demanar permís en cas que sigui necessari.
 • Puntualitat a l’inici de la connexió. Es donarà un temps de 5 minuts màxim d’espera.
 • La família ha d’avisar, via Esemtia, al mestre/a en el cas de no poder-se connectar.
 • Respectar per part de les famílies les classes i les temàtiques que es tracten. Qualsevol altre dubte o tema, via Esemtia a la mestra pertinent.
 • Connecteu-vos amb un sol dispositiu.
 • La videotrucada és per conversar amb els nens i les nenes, els dubtes de les famílies els resoldrem per altres vies.
 • Les famílies han de respectar el grup assignat, en el cas que els grups estiguin dividits.
 ED.PRIMARIA I ESO
 • L’enllaç que envia el professor és privat. La classe és pel grup-classe convocat.
 • La càmera ha d’estar encesa durant tota la sessió.
 • S’ha de tenir una actitud correcta durant tota la sessió.
 • S’ha de mostrar respecte pel professorat i pels companys de classe.
 • La imatge i la veu són privades, per tant, no es pot gravar ni fer fotografies, s’ha de demanar permís en cas que sigui necessari.
 • Si un alumne no pot fer servir la càmera ha de comunicar-ho al professor, i serà el professor qui li doni permís per accedir a la classe.
 • L’alumne s’ha de registrar amb el seu nom i cognoms, no pot fer servir noms inventats.
 • L’alumne ha d’estar assegut a la cadira, en una taula, mirant l’ordinador.
 • L’alumne no pot menjar durant la classe.
Els espais de treball: recomanacions a les famílies de com ha de ser l’espai de treball dels alumnes.
Ha de ser preferentment un espai on hi hagi una taula i una cadira, millor si és una habitació, per evitar interrupcions i sorolls externs o interns.
L’espai per poder treballar ha d’estar ordenat, evitar tenir molts llibres i material a sobre de la taula.
Evitar que a l’espai a on l’alumne/a estigui fent classe hi hagi un adult o un germà també en una connexió a l’hora.
Tutoria:
-Tutoria informativa inicial del tutor/a amb  les famílies del grup classe, per tal d’informar del Pla de classes online, fent servir Teams.
-Tutoria amb els delegats de classe, una en cas de que sigui un confinament de més de 15 dies, fent servir Teams.
Tutories individualitzades amb les famílies: online fent servir Teams.
-Reunions amb especialistes externs al Centre (psicòlegs, logopedes…): online fent servir Teams.
-Tutories individualitzades amb les famílies al llarg del curs:
Per aquest curs hem elaborat un nou guió per a les tutories individualitzades amb les famílies. Amb aquest guió es pretèn fer un seguiment de l’alumne més acurat, partint de com va viure el confinament el curs passat, possibles mancances derivades d’aquest llarg confinament, preocupacions de les famílies respecte a l’evolució feta pel seu fill/a… Es pretèn fer un bon acompanyament de l’alumne i de les famílies tant a nivell emocional, com acadèmic i social.
-Tutoria amb els alumnes:
A Tutoria es treballaran aquells aspectes més de caràcter personal i de relació que hagin pogut quedar afectats pel temps de confinament i les conseqüències derivades de la Covid 19, com el dol, la solidaritat, la cooperació i ajuda…

PROTOCOL DAVANT D’UN CAS SOSPITÓS a l’escola

Davant d’un alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
 1. El/la tutor/a l’acompanyarà a un dels espais d’aïllament de l’escola.
 2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a l’alumne/a que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec.
 3. L’equip directiu juntament amb el coordinador de riscos haurà de contactar:
 • Amb la família, per tal que vingui a buscar l’infant.
 • Amb el servei territorial d’Educació, per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de Salut pública.
 1. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.
Si el cas s’identifica en l’espai d’acollida, al migdia o en extraescolars:
El monitor/a de referència del grup l’haurà de portar a l’espai d’aïllament de l’escola. Tots 2 es col·locaran una mascareta quirúrgica. La coordinadora del temps de migdia/extraescolars trucarà a la família per tal que vinguin a buscar l’infant i li comunicarà a l’equip directiu. Aquestfarà el contacte amb el servei territorial per informar de la situació.
La família de l’alumne/a amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar un PCR, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
       5. La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i Salut pública garantirà la coordinació fluïda entre el centre i els serveis territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control del brot. La valoració per part de l’autoritat sanitària és la que determinarà quins són els següents passos (per exemple, el tancament parcial o total del centre).

EN EL CAS QUE ES DONI UN CAS SOSPITÓS A CASA

-La família ha de trucar al seu CAP de referència, escriure un correu a la direcció de l’escola (direccio@marywardbcn.com) i comunicar-ho via Esemtia al tutor/a.
-En el cas que el metge valori fer una PCR, fins a saber el resultat l’alumne/a no pot incorporar-se a l’escola, ni els seus germans/es tampoc:
*Si el resultat és negatiu, l’alumne/a podrà assitir a l’escola un cop hagin desaparescut els símptomes. Els germans/es podran assistir-hi de seguida que es conegui que el resultat ha estat negatiu.
*Si el resultat és positiu, la família ho ha de comunicar a la direcció del Centre i la directora es posarà en contacte amb el Referent Covid assignat i amb l’EAP de referència del centre, per activar el Pla de traçabilitat dels contactes estrets i comunicar a les famílies del grup estable que els seus fills/es han de començar la quarentena a casa.

PATIS

Abans de sortir al pati tots els alumnes s’han de rentar les mans amb aigua i sabó. 
Abansd’entrar a les aules també s’han de rentar les mans amb aigua i sabó.
La sortida al pati es farà esglaonada per grups estables i els alumnes des de 1r Primària han d’anar amb la mascareta adequadament posada, només se la treuran per esmorzar i si fan exercici físic.

GRUPS ESTABLES : mesures sanitàries

Agrupament d’alumnes:
Els agrupaments d’alumnes seran estables durant tot el curs, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi.
L’organització dels grups han de  garantir la màxima presència de tot l’alumnat. 
-Distanciament físic interpersonal de seguretat en espais tancats:
 • Per dins l’escola sempre hem de circular per la dreta, seguint les marques del terra i de les escales, intentant mantenir la distànciad’1,5 m amb altres grups estables.
 • L’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 metre. Per garantir-ho, cada alumne/a té assenyalades a terra les marques on ha d’anar la seva taula.
Ús de la mascareta:
 • En entrar a l’escola,en sortir i en qualsevol desplaçament pel centre, els alumnesde P3a P5 han de portar la mascareta.
 • A partir de 1r de Primària i fins a 4t d’ESO, els alumnes han de portar mascareta sempre, tant per moure’s per l’escola com a dins de l’aula. Així ho requereixen les condicions epidemiològiques en el moment d’iniciar el curs.
 • Tot el personal que treballa al centre ha de portar mascareta sempre.
-Higiene de mans:
 • A l’arribada i a la sortida del centre.
 • Abans d’entrar a l’aula.
 • Abans i després dels àpats.
 • Abans i després d’anar al WC.
 • Abans i després de qualsevol sortida de l’aula, inclòs el pati.
 • Abans i després de compartir material.
A totes les aules i en tots els espais de l’escola hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic.
-Desinfecció i ventilació:
 • A cadascuna de les portes d’accès a l’escola hi ha una catifa desinfectant de sabates.
 • Cada professor/a i/o responsable d’una activitat extraescolar que es faci en un espai del centre ha de desinfectar, a l’inici i final de l’activitat, l’espai i el material utilitzat, com: taules, esborradors, retoladors…
 • Dins el conjunt d’actuacions de sensibilització que es porta a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, es recomana que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans de marxar de l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.
 • Les classes s’han de ventilar, durant tot el curs:
  • Al matí i a la tarda abans d’entrar a l’aula.
  • Al sortir al pati.
  • Al marxar al migdia i a la tarda.

ED. FÍSICA

Llar d’infants:  a l’aula.
Kindergarten: al pati sempre que el temps ho permeti, si no a l’aula o desdoblament.
Ed. Primària i ESO:
Els grups de 6è d’Ed. Primària i de 1r a 4t d’ESO,  fan classe d’Ed. física una tarda a la setmana, o bé de 12.10 a 14.05h.  Els alumnes venen vestits amb la roba d’esport  des de casa. En cap cas es poden canviar als vestuaris de l’escola. Els alumnes de l’ESO fan Ed. Física al gimnàs, que es desinfecta després de la sortida de cada grup.
Els grups de 1r a 6è de Primària fan Ed. física a l’exterior. Venen a l’escola vestits d’esport i no es poden canviar després de l’activitat.

MENJADOR I TEMPS DE MIGDIA

-Els espais de menjador són:
 • P2: menjador de la Llar d’Infants.
 • P3: aula de P3.
 • P4: menjador petit.
 • P5: menjador gran, en el seu espai habilitat.
 • De 1r d’Ed. Primària a 4t d’ESO: menjador gran, separats en grups estables i per torns.
-Dins del menjador poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en dos o més taules. Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup cal deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
-Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
-En el cas de les aules utilitzades per dinar cal ventilar-les i netejar-les després de dinar. 
-Es garanteix el rentat de mans abans i després de l’àpat  
-El menjar es serveix en safates individuals per evitar compartir-lo (no es posen amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la taula). L’aigua de la gerra la serveix una única persona encarregada durant tot l’àpat.
-Les activitats que es facin durant el temps de migdia es fan preferiblement a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable i fent ús de la mascareta.
-Si s’utilitzen espais interiors hi ha dues opcions:
 • S’han de mantenir els grups estables i cal garantir la ventilació després de l’activitat.
 • Quan no és possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants de diferents grups.
 • S’ha de fer la neteja, desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

ASPECTES METODOLÒGICS

Kindergarten:
 • La matèria de música la farà l’especialista de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta, amb la tutora a l’aula.
 • L’alemany el farà l’especialista de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.
 • La religió la farà la tutora.
Ed. Primària:
 • La matèria de música es farà de forma presencial, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.
 • La matèria de llengua anglesa es farà de forma telemàtica en el curs de 5è.
 • La matèria de llengua alemanya es farà de forma presencial a tots els cursos, mantenint les mesures de distància de seguretat i amb mascareta.
 • La matèria de religió a 3r i 4t es farà de forma telemàtica.
Ed. Secundària:
 • La matèria de música es fa de forma presencial.
 • La matèria d’anglès es fa de forma presencial.
 • La matèria d’alemany es fade forma presencial.
 • La matèria d’ visual i plàsticaes fa de forma telemàtica.
 • La religió es fa de forma telemàtica.
 • Totes les normes de desplaçament i funcionament dins del centre es treballen amb tots els alumnes des de l’inici de curs i s’aniran recordant i revisant al llarg de tot el curs. Tot el professorat s’encarregade portar a terme aquesta conscienciació i compliment de les normes sanitàries. S’han fet cartells amb l’alumnat per a posar a les aules i espais comuns.
 • Utilització de la plataforma Microsoft Teamsa tota l’escola, com a plataforma de treball.
Els alumnesl’han d’utilitzar per fer feines, presentació de treballs, fer proves… per a que el professor pugui corregir directament des de la plataforma.
 • A les classes online que es facin dins del centre, amb l’objectiu de limitar el nombre deprofessors que entren a l’aula, sempre hi haurà un professor/a dels que ja entra amb regularitat, que estarà supervisant i ajudant els alumnes.
 • Utilització de la plataforma Esemtia com a plataforma de gestió i comunicació.

SORTIDES I COLÒNIES

Aquest curs es realitzaran les activitats previstes segons la programació general anual amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.  
En el cas de les sortides, es mantindrà la distància interpersonal d’1,5 m i caldrà portar mascareta. A dins de l’autocar alumnes i professors aniran amb mascareta separats per grups estables. Els alumnes de P3 fins a P5 portaran mascareta només pels trasllats.
En el cas de les colònies previstes de P5 fins a 6è es mantindran els grups estables, es prioritzaran les activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància física de seguretat, mascareta, rentat de mans, etc.

REUNIONS AMB LES FAMÍLIES

-Les reunions del Consell Escolar i de l’AMPA es faran de forma telemàtica.
-Les reunions de començament de curs dels tutors amb les famílies es faran de forma telemàtica.
-Les reunions amb les famílies, siguin de primer contacte o de seguiment, sempre que es pugui es faran de forma telemàtica. En cas de fer-se presencials, seran sempre a hores convingudes i s’haurà de mantenir la distància i portar mascareta. S’haurà de desinfectar l’espai abans i després de la reunió.

PLA DE CLASSES ONLINE EN CAS DE CONFINAMENT

En cas de confinament, ja sigui parcial o total, els professors i els alumnes hauran d’emportar-se a casa:
El professorat:
 • Agenda
 • Agenda de professors
 • Llibres i guies didàctiques, si no tenen la versió digital
 • Materials per elaborar feines des de casa en el cas que ho precisin: retoladors, colors, material d’Emat, bits, etc.)
 • Ordinador personal
Els alumnes:
 • Agenda
 • Llibres (tots)
 • Llibres de lectura
 • Llibretes
 • Material de plàstica o de música (segons optativa)
 • Bates
 • Pitets (Ed.Infantil)
QUARENTENA: en cas que un alumne estigui en quarentena, els pares es posaran en contacte amb l’ED del Centre per tal de comunicar-ho (Esemtia o trucada a l’escola) i cal avisar també  al tutor/a (via Esemtia).
El tutor avisarà als professors del curs per tal que preparin la feina que cal enviar-li i serà el tutor qui enviarà a la família (o a l’alumne en cas de l’ESO) la feina a realitzar durant la quarentena.
Pel que fa a la feina diària, s’entregarà de manera online, através  de la plataforma TEAMS.
Pel que fa als exàmens, si són escrits, l’alumne/a els farà en tornar a l’escola. Si són orals, el professor es posarà en contacte amb l’alumne per concertar dia i hora.
-En cas deCONFINAMENT PARCIALd’un grup,el nombre de classes virtuals serà el mateix que si fos total (veure més avall). El tutor/a del grup estable, que també estarà a casa confinat/ada, donarà les classes des de casa seva i la resta de professors ho farà des de l’escola.
-En cas de CONFINAMENT TOTAL, es seguirà el següent Pla de classes online.
 • Utilització de la plataforma Teams per a tot el centre i Esemtia com eina de comunicació.
 • Planificació setmanal a totes les etapes que s’enviarà a les famílies el més aviat possible (especificant les feines i l’horari de classes online)
 • Connexions diàries a totes les etapes.

PLA DE CLASSES ONLINE ED. INFANTIL

Infantil:
 • La tarda abans del dia de confinament la tutora farà una reunió amb totes les famílies per explicar el funcionament.
 • P3: grup sencer
El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.
Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 2 EMAT, 1 projectes, 2 lecto-escriptura).
Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).
1 connexió setmanal de la tutora amb tot el grup per fer Tutoria grupal/assamblea (tarda).
 • P4: 1/2 grup
El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.
Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 3 EMAT, 2 lecto-escriptura).
Dues sessions d’1 hora, a la setmana,  amb tot el grup classe (tarda): assamblees i projectes
Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).
 • P5: 1/2 grup
El primer dia de confinament: una sessió amb tot el grup, per explicar el pla de treball (primera hora del matí). Una sessió a última hora del matí.
Diàriament: una connexió de 1/2 hora a primera hora del matí i una connexió de 1/2 hora a última hora del matí. (5 Bon dia, 3 EMAT, 2 lecto-escriptura).
Tres sessions d’1 hora, a la setmana, amb tot el grup classe (tarda): assamblees i projectes.
Alemany: 3 connexions setmanals de 1/2 hora amb el grup sencer (tarda).

PLA DE CLASSES ONLINE ED. PRIMÀRIA

Primària: connexions de 30’ màxim (mig grup-classe).
 • El Pla de classes online a Ed.Primària seguirà el mateix horari que a l’escola.
 • Cada professor/a passarà llista a l’inici de la classe per conèixer l’assistència.
 • Les classes tindran una durada màxima de 30 minuts, on el professor/a explicarà els continguts, es corregiran els exercicis o deures, es resoldran els dubtes,…
 • A continuació, i abans d’acabar la classe, el professor/a indicarà quina és la feina que els alumnes han de fer o acabar per la següent classe.
 • El tutor/a farà la 1a connexió per a explicar la feina de la setmana, serà el 1r dia al matí.

PLA DE CLASSES ONLINE ESO

ESO: connexions de 40’ màxim (mig grup o grup sencer: en funció de la necessitat del grupide la matèria o feina a realitzar).
 • El Pla de classes online a l’ESO seguirà el mateix horari que a l’escola, tot i que pot haver variacions en l’horari segons la necessitat de la setmana.
 • Cada professor/a passarà llista a l’inici de la classe per conèixer l’assistència, es farà servir la plataforma d’ESEMTIA per informar a les famílies.
 • En el cas de no haver assistit a una classe online serà l’alumne qui es posarà en contacte amb el professor i amb els companys per saber quina feina han fet i què ha de fer i entregar.
 • En el cas de no haver assistit a una classe online, s’ha d’enviar un mail per ESEMTIA al professor/a informant del que ha passat.
 • En cas que sigui una falta justificada que es pugui preveure, cal avisar a través d’ESEMTIA, al tutor/a del grup, per tal que informi al grup de professors.
 • En el cas de tenir una incidència tècnica (internet o dispositiu) l’alumne haurà de contactar amb el professor i preguntar els deures i feina realitzada.
 • En cas de tenir una incidència tècnica en l’entrega de treballs, caldrà que l’alumne escrigui un correu al professor de la matèria en qüestió i posar en còpia al tutor del grup.
 • Les classes tindran una durada màxima de 40 minuts, on el professor/a explicarà els continguts, es corregiran els exercicis o deures, es resoldran els dubtes,…
 • A continuació, i abans d’acabar la classe, el professor/a indicarà quina és la feina que els alumnes han de fer o acabar abans de la següent classe.
 • Tutor/a: farà la 1a connexió per a explicar la feina de la setmana o bé organitzar la feina abans del cap de setmana.

MW-Pla d’organització curs 20-21

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email