Projecte educatiu


L’educació als col·legis de la Congregatio Jesu és d’inspiració cristiana, però tanmateix pot respondre molt bé a persones no creients que desitgin una educació veritablement humana.  Es tracta d’una proposta oberta, permeable, capaç de sumar sensibilitats d’orde divers i de fer convergir persones de diferents procedències en un mateix projecte.

A partir d’una avaluació integral i individualitzada de l’alumne, es planteja l’ensenyament gradual i progressiu per tal d’assolir un aprenentatge significatiu i competencial. Es fomenta la participació de l’alumne, tant a nivell individual com col·lectiu, potenciant el treball en grup de forma cooperativa , flexible i de respecte envers els altres. Es promou la col·laboració per damunt de la competitivitat i els personalismes.

Es dóna prioritat a l’acció tutorial:

  1. Per ajudar l’alumne al coneixement propi i dels altres a través del diàleg, la conversa, el seguiment personal, la coavaluació i l’autoavaluació.
  2. Per potenciar l’autoestima, així com l’acceptació de les diferències i la integració en el grup, a fi que es desenvolupi una “cultura del encuentro” que l’ajudi a cercar i a apropar-se als altres.
  3. Per acompanyar l’alumne a la reflexió i a la presa de decisions. Això comporta aprendre dels errors i superar frustracions per afrontar la vida amb esperança.
  4. Per afavorir la comunicació i la interrelació amb les famílies i per coordinar la tasca dels educadors.

S’atén la diversitat per a donar una resposta adequada a cada alumne segons les seves característiques, capacitats, aptituds i necessitats, així com per a motivar-lo a maximitzar el seu rendiment.

La tasca de construir persones, agents morals autònoms, estèticament sensibles i receptius a allò espiritual, requereix la transmissió de valors, actituds i virtuts. Per aquesta raó, el projecte educatiu de Mary Ward demostra originalitat i singularitat en el panorama educatiu d’avui.

Objectiu fonamental:  que experimentin el desenvolupament de totes les facultats i capacitats naturals que posseeixen.

 

“Fes el bé i fes-lo bé”

Mary Ward

Print Friendly, PDF & Email