ANÀLISI DEL CONTEXT

Les disposicions legals bàsiques que incideixen directament en l’elaboració del projecte educatiu del Centre de les escoles privades concertades són les següents: Llei Orgànica 8/1985 reguladora del Dret a l’Educació (LODE), la Llei Orgànica 1/1990 d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels centres docents (LOPAG) i les disposicions que les desenvolupen.

Titularitat

La titularitat del centre l’ostenta la Fundació Narcís Jubany.

 

Nivells educatius que acull

1r i 2n cicle d’Educació infantil, Ed. Primària i ESO.

 

Característiques singulars del Centre

El Centre docent Mary Ward és un centre privat concertat d’ideologia confessional catòlica.

Gaudim de la característica singular de l’ensenyament de la llengua alemanya a partir de P-1, així com de l’anglesa a partir de 5è de primària.

Oferim una atenció molt especialitzada per atendre a la diversitat, mitjançant la tutoria individualitzada així com la formació de grups de desdoblaments per reforçar les àrees instrumentals. Sovint també fem reforç de les àrees instrumentals als alumnes que ho necessitin. Tenim psicopedagoga a l’escola, que treballa amb els alumnes que ho necessiten, dins i fora de l’aula.

 

Finançament

El Centre és subvencionat al 1r cicle d’Ed. Infantil (P1 i P2) i concertat al 2n cicle d’Ed. Infantil (P3, P4 i P5), Ed. Primària i ESO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solucions organitzatives sobre adscripció, recuperació, promoció i agrupament d’alumnes

Fem agrupaments flexibles d’alumnes en desdoblaments a Infantil i Primària. El criteri que se segueix és l’alfabètic, o d’altres que es considerin adients en cada cas.

Pel que fa als reforços, els grups es fan en atenció a la diversitat de l’alumnat.

Quan és necessari la psicopedagoga atén individual i grupalment als alumnes i grups-classe i orienta als professors en la seva tasca d’atenció a la diversitat.

 

Treball amb les famílies

L’AMPA, Associació de Mares i Pares d’Alumnes,  té la seva Assemblea General Ordinària un cop al curs. És aleshores quan renoven càrrecs. Un cop constituïda la Junta de l’AMPA, aquesta es reuneix periòdicament i, si s’escau, amb la presència de la titular del Centre i de la directora.

Dintre de l’AMPA funcionen diverses comissions de treball que poden variar segons les necessitats del moment.

Cada classe té dos pares/mares delegats, que es trien democràticament cada començament de cicle.

L’escola dona opció a la formació permanent dels pares. En aquest sentit, s’han organitzat classes d’alemany, coral, esports, etc.

Finalment, cada professor té una dedicació setmanal d’atenció a les famílies amb els quals el tutor ha de fer, a ser possible, dues entrevistes anuals. Les notes finals s’entreguen i es comenten personalment als pares o tutors legals, i si cal, juntament amb l’alumne.

 

Edificis i espais escolars

L’escola té 2 edificis comunicats interior i exteriorment. Tenim aules espaioses pels diferents cursos, altres de més reduïdes per a desdoblaments; sala d’actes, aula d’informàtica, biblioteques, dues capelles, aula de tecnologia, 2 laboratoris, aula de plàstica, 2 aules de música, aula de psicomotricitat, jardins, patis, instal.lacions esportives exteriors, un pavelló esportiu cobert amb 2 vestidors, 3 sales per a tutories personalitzades, despatx d’orientació i coordinació psicopedagògica, sala de l’AMPA, 3 menjadors, 2 cuines i saleta d’atenció per a cures lleus.

 

Cultura de l’Escola

L’escola posa èmfasi especial en l’ordre, la disciplina, la responsabilitat i la laboriositat. S’han potenciat sempre les llengües, sobretot l’alemany i l’anglès, sense oblidar les dues llengües pròpies: el català i el castellà.

Tot plegat, no es limita tan sols a l’apartat teòric, sinó també al procedimental.

Potenciem també la fidelitat a l’entorn natural i cultural, organitzant festes lúdiques i solidàries, moltes vegades en col.laboració amb les famílies.

 

Sistemes de comunicació

Les comunicacions internes poden ser a través de reunions i claustres, i també per escrit.

Les comunicacions amb les famílies acostumen a ser en forma de circular per correu electrònic, també telefòniques o interpersonals.

A principi de curs té lloc una reunió informativa del tutor/a amb les famílies de cada grup. Durant el mes de febrer es fa una altra reunió de cada tutor/a amb les famílies del seu curs per comentar aspectes tant acadèmics com de relació entre els alumnes de l’aula.

TRETS D’IDENTITAT

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC)

El Centre Mary Ward és una escola cristiana que promou l’educació integral.

L’opció religiosa de l’escola és la de l’Església Catòlica, però serà sempre respectuosa amb altres creences.

L’escola és oberta a tothom. Tothom és acceptat, pot dialogar, escoltar i ésser escoltat.

S’ensenyen a respectar el pluralisme, els valors democràtics, els drets i les llibertats fonamentals, la tolerància i la convivència.

 

Missió del Centre

El Col·legi Mary Ward, ubicat al barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, és una escola confessional catòlica que pertany a la Fundació Narcís Jubany des de l’any 2017.

Segueix l’ideari de la Congregatio Jesu, congregació fundada per Maria Ward l’any 1609, i que té una important experiència educativa en diferents països del món. Aquesta congregació era la titular del centre fins que es va traspassar a la Fundació Narcís Jubany.

El nostre centre promou una formació intel·lectual i humana que, basada en valors cristians pretén ajudar els alumnes a tenir una veritable experiència d’aprenentatge per a facilitar-los la integració a la societat, partint del compromís amb l’entorn i amb l’Església. Aquesta tasca es duu a terme a través d’un grup de professors competent, estable i en formació permanent, seguint el model de gestió basat en principis d’excel·lència.

 

Valors del Centre

En la dimensió personal proposem una valoració positiva de la pròpia vida i de les possibilitats. Propiciem el descobriment, la vivència i el creixement en la fe cristiana i som respectuosos amb altres creences potenciant les relacions humanes i la participació entre tots els qui formen la comunitat educativa.

En la dimensió intel·lectual, promovem la formació contínua, el treball seriós, responsable i constant, individual i en equip. Fomentem la complementarietat i la competència.

En la dimensió social ens impliquem en el compromís solidari amb la societat i el món en què vivim, col·laborant amb Déu en la creació d’una humanitat nova.

 

Visió del Centre

Volem ser reconeguts com un Centre que treballa per aconseguir l’excel·lència mitjançant:

 

 • Una formació humana basada en els valors cristians i, com volia Mary Ward, en el creixement en llibertat, justícia i veritat, tenint com a principal referència la persona i missatge de Jesús i aconseguint que els alumnes siguin responsables i es comprometin en la societat, fent-la més humana.
 • Una atenció personalitzada a cada alumne dintre d’un marc de cordialitat, respecte i tolerància, ajudant a cada alumne perquè assoleixi un nivell de maduració, un domini cognitiu, una capacitat de reflexió personal i un autocontrol per a prendre decisions.
 • Una preparació dels alumnes per facilitar-los la relació amb altres cultures amb una formació plurilingüe (català, castellà, alemany i anglès). Aquest aprenentatge ofereix la possibilitat d’obtenir títols oficials.
 • La relació de diàleg i col·laboració amb les famílies com a principals responsables de l’educació dels seus fills/es.

D’acord amb la llei, la llengua vehicular és el català. L’escola garanteix un coneixement satisfactori del català i el castellà en finalitzar els estudis.

S’imparteix l’alemany com a primera llengua estrangera a partir de l’Ed. Infantil (P-1) i l’anglès com a segona llengua estrangera des de 5è d’Ed. Primària. Tenim ajudants de conversa tant d’alemany com d’anglès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir d’una avaluació integral i individualitzada de l’alumne, es planteja l’ensenyament gradual i progressiu per tal d’assolir un aprenentatge significatiu.

L’escola disposa del material didàctic necessari per ensenyar les diferents àrees, adaptat a cada nivell.

Es fomenta la participació de l’alumne, tant a nivell individual com col.lectiu, potenciant el treball en grup de forma cooperativa, tolerant, flexible i de respecte envers els altres. Es promou la col.laboració per damunt de la competitivitat i els personalismes.

Es dóna prioritat a l’acció tutorial:

 1. Per ajudar l’alumne al coneixement propi i dels altres a través del diàleg, la conversa, el seguiment personal, la confrontació i l’autoavalució.
 2. Per potenciar l’autoestima, l’acceptació de les diferències i la integració en el grup: acceptar i ser acceptat.
 3. Per afavorir la comunicació i la interrelació amb les famílies i per coordinar la tasca dels educadors.

S’atén la diversitat donant una resposta a cada alumne tenint en compte les seves característiques, capacitats, aptituds i necessitats, així com motivant-lo per maximitzar el seu rendiment.

Fidels a la tradició cristiana de la nostra escola, fomentem una educació integral que abraça diferents aspectes de la persona i posa els mitjans per desenvolupar-los.

Ajudem els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives i a acceptar les pròpies qualitats i limitacions.

Incidim especialment en l’educació en valors com el sentit de la llibertat, justícia i sinceritat, fonaments de l’ideari de la nostra fundadora, Mary Ward.

Tal i com dèiem a l’apartat A, s’ensenyen a respectar el pluralisme, els valors democràtics, els drets i les llibertats fonamentals, la tolerància i la convivència.

Al nostre centre s’eduquen les persones per al compromís solidari amb la societat i el món concret en què viuen.

S’estableixen criteris de disciplina clars que siguin marc de referència per als alumnes, per orientar-los en el comportament, la responsabilitat i el respecte envers els altres i l’entorn.

Es fomenta el sentit crític (formació de criteris) i la capacitat de prendre decisions d’una forma argumentada.

Ens regim pel principi de coeducació, entenent-la con un intent d’educació per a la igualtat sense cap mena de discriminació per raó del sexe.

La participació en funció de la comunitat educativa

L’assoliment de l’objectiu global del Centre, és a dir, la formació integral dels alumnes, requereix la col.laboració de tothom en un clima d’acceptació i respecte mutu i de servei envers una tasca comuna.

Els qui estem implicats en aquesta acció formem la comunitat educativa, que es construeix dia a dia i s’expressa i actua a través d’una participació corresponsable.

 

Comunitat educativa i participació

Aquesta comunitat educativa en una escola de la Fundació Narcís Jubany està formada per l’entitat titular, educadors i col.laboradors, pares, mares i alumnes.

Tots ells, d’acord amb les seves funcions, des de la seva pertinença a grups específics, i a través del diàleg i de la relació humana, es proposen compartir:

 • Els ideals, valors i objectius educatius.
 • La realització d’un projecte educatiu.
 • La gestió dels assumptes i activitats del centre.

 

La institució titular

La Fundació Narcís Jubany, com a institució titular de les nostres escoles, és responsable de la definició i continuïtat dels principis i criteris d’actuació que garanteix el tipus d’educació que volem impartir.

Per realitzar aquesta tasca, la institució titular:

 • Exerceix la seva última responsabilitat davant la societat, els poders públics i el conjunt de la comunitat educativa.
 • Delega funcions i responsabilitats parcials a òrgans unipersonals i col.legiats.
 • Assumeix els drets i deures que demanen les relacions contractuals amb el personal.
 • Promou un clima de llibertat i participació que possibiliti la realització de la tasca educativa de manera digna i responsable.

Els professors

Els professors són els principals educadors dels alumnes a l’escola i assumeixen una especial responsabilitat en la construcció i consolidació de la comunitat educativa:

 • Són responsables de l’acció educativa global de la nostra escola.
 • Intervenen activament en la gestió del centre.
 • Són membres del claustre de professors i dels diferents òrgans col.legiats, segons les disposicions vigents i el Reglament de Règim Interior del Centre.
 • Estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.
 • Donen a la seva labor formativa el sentit i la coherència que exigeixen el Caràcter Propi del Centre i el tipus d’educació que ofereix.

Les famílies

Els pares, mares i tutors legals són els primers educadors dels seus fills/es. Per això, la seva col.laboració amb l’equip de professors i la seva participació en la gestió del centre tenen gran importància.

El Consell Escolar, els delegats de curs i l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes són els canals normals de participació de les famílies. Per això:

 • Promouen i organitzen activitats educatives complementàries.
 • Acullen i representen els interessos del conjunt de famílies de l’Associació.
 • Canalitzen la participació de les famílies en els diversos òrgans col.legiats del centre.

Els alumnes

L’alumne és el subjecte de la seva pròpia formació. L’objectiu de la nostra escola és oferir als alumnes ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.

Els alumnes participaran en les seves associacions i en aquells òrgans col.legiats que la legislació i el Reglament determinen.

El personal col.laborador

El personal administratiu i auxiliar comparteix ideals, valors i objectius del centre. Està representat en els òrgans col.legiats, segons com estableixen la legislació i el Reglament, i es responsabilitza o col.labora en les funcions i activitats que fan possible la realització del Projecte Educatiu.

ELS OBJECTIUS

A-1 RELATIUS A LES CAPACITATS GENERALS QUE PRETENEM QUE ACONSEGUEIXIN ELS NOSTRES ALUMNES.

 

 • Educar en valors humans i cristians com a eix fonamental de la nostra educació.
  • Propiciar el creixement de la dimensió social com un element bàsic de l’educació integral.
  • Sensibilitzar els alumnes davant els problemes de desigualtat, injustícia, marginació, racisme …, partint de l’entorn més immediat.
  • Respectar i ajudar els companys i membres de la comunitat educativa (professors i personal no docent).
  • Fomentar la participació del alumnes en la conservació i millora tant dels espais escolars com del medi ambient.
 • Ajudar els alumnes a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel.lectuals, afectives i espirituals, i acceptar les seves pròpies capacitats, qualitats i limitacions.
 • Estimular i desenvolupar el sentit de la responsabilitat per tal d’aconseguir la plena autonomia de l’alumne.
 • Afavorir una bona comunicació escolar per crear un ambient agradable on l’alumne se senti respectat, ajudat i escoltat quan ho necessiti.
 • Assolir els conceptes i procediments necessaris per poder seguir les diferents etapes de l’ensenyament.
 • Adoptar actituds positives enfront de les situacions quotidianes.
 • Afavorir la convivència entre els alumnes i amb alumnes d’altres centres organitzant sortides, colònies, intercanvis …

A-2 RELATIUS A LA METODOLOGIA DIDÀCTICA QUE DESENVOLUPEN ELS PROFESSORS

 • Adaptar l’aprenentatge de cada alumne per tal que aquest, partint de la seva realitat, construeixi els seus propis coneixements.
 • Assolir la funcionalitat dels coneixements adquirits per tal de trobar una utilitat pràctica dins i fora de l’escola.
 • Buscar tot tipus de recursos i estratègies engrescadores per tal de motivar els alumnes davant dels aprenentatges.
 • Fomentar la capacitat de comunicació i discussió en grup per arribar a formar una opinió personal i per poder defensar en públic les pròpies opinions.
 • Estimular la participació i cooperació dels alumnes en els diferents àmbits del seu entorn (activitats escolars, lúdiques, esportives, culturals, …) i fomentar la participació per sobre la competitivitat i els protagonismes.
 • Donar eines i recursos a l’alumne per tal que organitzi la seva feina de forma eficaç, ajudant-lo a pensar i a reflexionar sobre el que va aprenent.
 • Potenciar el gust pel treball ben fet, valorant l’esforç i la constància.
 • Incorporar les noves tecnologies a l’escola per tal de reforçar i aprofundir els coneixements de l’alumne.

A-3 RELATIUS A ALTRES FUNCIONS DE L’EQUIP DE PROFESSORS EN L’ÀMBIT PEDAGÒGIC I CURRICULAR.

 • Potenciar el treball en equip dels professors per tal de coordinar les programacions didàctiques.
 • Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-los una orientació escolar i professional durant tota la seva escolarització en una tasca coordinada entre els tutors i professors.
 • Detectar possibles necessitats de l’alumne, valorar-les i, en cas de ser necessari, derivar-lo a un centre especialitzat per fer un seguiment coordinat pel tutor, el departament d’orientació de l’escola i l’especialista responsable.
 • Valorar i revisar els acords presos a nivell d’equip, d’etapa o de claustre per tal de prendre noves decisions, si s’escau.
 • Motivar els alumnes perquè participin i col.laborin en l’organització de les activitats festives de l’escola amb la finalitat de relacionar els aspectes lúdics amb els educatius.
 • Conèixer la situació real de cada alumne així com el seu medi familiar i social.
 • Mantenir relació personal amb els alumnes del grup i llurs pares a través de les oportunes entrevistes i reunions periòdiques.
 • Informar al coordinador d’etapa i al director sobre les incidències i situacions que puguin pertorbar el procés formatiu dels alumnes i l’aplicació del Projecte Curricular del centre.
 • laborar activament en l’elaboració del Projecte Curricular i en particular en la distribució temporal dels objectius generals, continguts d’ensenyament i objectius terminals de les àrees de coneixement i establir criteris d’actuació per a la preparació de les unitats de programació de cada una de les àrees.
 • Aprofundir en el coneixement de les capacitats i necessitats dels alumnes del cicle i/o etapa, preveure les adaptacions curriculars i programar i avaluar les activitats formatives requerides per a l’atenció als alumnes que manifestin necessitats educatives especials.
 • Elaborar les unitats de programació, compartint els criteris didàctics, les activitats d’aprenentatge i avaluació, les adaptacions curriculars, etc …
 • Participar en l’adopció de les decisions relatives a la promoció dels alumnes en acabar el cicle constituint la comissió d’avaluació.

Objectius relatius a:

B-1 PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES

 • Els pares i mares poden participar a l’escola amb els òrgans col.legiats que marca la llei: AMPA, Consell Escolar i delegats de curs.
 • Els pares hauran de conèixer, respectar i col.laborar amb el model educatiu de l’escola, i amb les normes establertes per l’equip educatiu.

B-2 PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES

 • Els alumnes han d’exercir la seva participació a través dels seus representants al Consell Escolar i dels seus delegats de curs.

B-3 PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT

 • L’equip educatiu ha de participar activament en l’elaboració, aplicació i avaluació del PEC d’acord amb les orientacions de l’equip directiu.
 • Els professors han de participar en el govern i la gestió del centre a través del claustre, Consell Escolar i/o altres formes de govern unipersonal.
 • El professorat desenvolupa amb responsabilitat totes les tasques que es deriven de les seves competències docents.

B-4 INFORMACIÓ.

 • El centre ha establert una reunió de claustre trimestral i altres reunions periòdiques del professorat per tal d’afavorir la comunicació i presa de decisions, resolució de problemes …
 • El centre ha establert la via per atendre les suggerències de les famílies: professor corresponent – tutor – coordinador de l’etapa – direcció. Es demana a les famílies que respectin al màxim aquesta via de comunicació.

B-5 PROJECCIÓ EXTERNA DEL CENTRE.

 • Potenciar i afavorir la relació entre les escoles de la mateixa institució a través de trobades, intercanvis, projectes… de professors, pares i alumnes.
 • Organitzar i incentivar intercanvis d’alumnes a nivell internacional amb escoles alemanyes públiques i de la mateixa Institució.
 • Participar en campanyes eclesials i de solidaritat.
 • laborar, dins de les nostres possibilitats, en projectes i concursos d’entitats tant públiques com privades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Donar l’oportunitat i potenciar la participació de les famílies a diferents activitats que organitza l’escola i /o l’AMPA.
 • Facilitar la participació del professorat i personal d’administració en els cursos de formació, conferències, trobades… que siguin d’interès per a aquests.
 • Ajudar que el professorat es formi i capaciti per tal de continuar amb el caràcter cristià del centre.
 • Propiciar un clima de diàleg entre el professorat, direcció, administració i personal no docent, on tothom es pugui expressar lliurement.

(Nota: Cada vegada que s’esmenten directors, mestres, professors, alumnes, pares, etc., s’entén que es fa referència a ambdós sexes).

PROJECTES QUE ES PORTEN A TERME A L’ESCOLA MARY WARD

El curs de 2n de Primària, dins de l’àrea de Coneixement del Medi, porta a terme el projecte de “l’hort escolar”.

S’aprofita també aquest projecte per treballar el vocabulari en català, castellà i alemany. Igualment s’aprofita per a fer un treball interdisciplinari amb música i Kunst.

Aquest projecte de matemàtiques de l’editorial Tekman es porta a terme des de P3 fins a 6è de Primària. Es va iniciar ja fa 5 cursos amb bons resultats i un grau de satisfacció alt per part dels mestres i les famílies.

 

És una projecte amb material manipulatiu, que proposa reptes i jocs, per tal de fomentar les habilitats matemàtiques i que parteix de la teoria de les Intel·ligències Múltiples. Incorpora material de la pedagogia de Montessori i la visió de Decroly de l’infant com a centre del seu propi aprenentatge, fomentant al màxim la seva autonomia.

 

Aquest curs continuarem amb l’assessorament de Tekman per a un bon aprofundiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El treball de les emocions i les habilitats socials és important per tal d’afavorir l’autoconeixement i el coneixement dels altres i facilitar la relació grupal. A Primària i ESO és un treball que es fa des de la Tutoria i a Infantil s’integra en el currículum

L’objectiu d’aquesta experiència és que els alumnes d’Infantil i de Primària  gaudeixin a l’escola d’una activitat preparada pels avis, tiets, pares… Al mateix temps, els familiars poden preparar allò que més els hi agrada i gaudir d’una estona amb els alumnes d’una classe portant a terme l’activitat (conte, manualitat, taller, xerrada…)

A l’ESO es concreta en activitats relacionades amb el currículum: xerrades, visites a espais que faciliten els pares…

El tutor del curs és el responsable d’organitzar la trobada.

El “Protagonista de la Setmana” és una activitat que es realitza al 1r i 2n cicle d’Ed. Infantil. Tots els alumnes de cada grup-classe hi participen amb la col·laboració de les famílies amb l’objectiu de desenvolupar l’educació social i emocional dels nens/es.

Els infants aprenen a ser capaços de conèixer i explicar dades de la seva història personal (des del naixement fins a l’actualitat), explicar dades, anècdotes, membres de la seva família, joguines i activitats que més els agraden, interessos, gustos i preferències…

 

A la nostra escola quan un alumne és protagonista porta una medalla durant tota la setmana i va el primer de la filera del seu curs. La família col·labora elaborant un recull fotogràfic amb alguna petita explicació i pot portar algunes joguines i objectes personals. Tant al primer cicle, com en el segon es destinen diversos moments a la setmana per a desenvolupar l’activitat (explicació del recull fotogràfic i de les joguines i objectes, jugar amb els companys amb el material que ha portat el protagonista, visualització d’algun vídeo de l’infant, escolta de la música que més li agrada…).

 

Al segon cicle d’Ed.Infantil es complementa amb el dibuix de la figura humana, on dibuixem a l’alumne protagonista i amb algunes preguntes per tal de conèixer millor al company/a.

Amb l’objectiu de fomentar la convivència dels alumnes fora de l’entorn escolar i compartir uns dies diferents, des de P5 fins a 6è de Primària es programen 3 dies de colònies, els mateixos dies a tots els cursos durant el mes de juny.

A 5è i 6è de primària es fan en alemany o anglès.

Els cursos de P5, 1r, 3r i 5è de Primària participen en activitats i tallers d’Educació Vial amb la Guàrdia Urbana a través del programa educatiu “La Guàrdia Urbana a l’escola” i que té com a objectius donar resposta a problemàtiques socials, millorar la convivència i prevenir conductes de risc.

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO podran gaudir de 3 dies a una casa de colònies a Catalunya però amb les activitats del TdS en anglès.

A l’etapa d’Ed. Secundària es duen a terme intercanvis de entre 7 i 10 dies amb diferents escoles d’Alemanya per tal de fomentar l’ús de la llengua alemanya i conèixer i compartir l’experiència de la cultura alemana.

Aquest curs continua el projecte “Som lectors”: tots els alumnes des de P3 fins a 6è de primària tenen 20 minuts de lectura diària. L’objectiu és que agafin gust per la lectura i per això poden llegir el llibre que vulguin i en l’idioma que vulguin.

A Primària cada alumne té un full on va anotant els llibres que llegeix durant el curs.

Els alumnes de 1r de primària i els de P5 (a partir de febrer), treballen aquest programa desenvolupat per la Universitat de Barcelona. Es tracta d’una metodologia creada detectar possibles dificultats de lectura en els nens i ajudar a tenir més fluïdesa i agilitat visual. També millora les habilitats lectores dels alumnes.

Des de l’escola i amb la col·laboració dels professionals del programa es realitza un screening, per tal de saber el nivell de cada alumne i sessions setmanals que portarà a terme.

Requereix de la col·laboració de les famílies, ja que les sessions es realitzen accedint a una plataforma web.

Amb l’objectiu de promoure la capacitat de resoldre problemes de de l’àmbit tecnològic, fomentar l’autonomia i potenciar el treball cooperatiu, a Infantil i Primària ja vam posar en marxa el projecte de robòtica de l’Editorial Baula fa 2 cursos i aquest curs es continua.

Es porta a terme amb els grups desdoblats. A Primària està integrat a l’assignatura de Coneixement del Medi.  Estem treballant per incloure la robòtica també a l’ESO, a l’assignatura de Tecnologia.

Tot el col·legi celebra al novembre la setmana de la ciència, amb petits projectes, activitats, experiments, concursos, sortides… amb l’objectiu d’apropar la ciència, la tecnologia i les professions científiques als alumnes.

La setmana de Sant Jordi, 23 d’abril, celebrarem la setmana de les llengües, amb  activitats per a cada etapa. Dins d’aquesta setmana es celebrarà la festivitat de  Sant Jordi.

Als cursos d’Infantil tenim el projecte de música amb l’objectiu de treballar amb els alumnes la sensibilització musical, el moviment del cos, la coordinació, els ritmes i la creativitat.

A partir de 1r de Primària els alumnes aprenen a tocar el carilló i a partir de 3r, la flauta.

Els alumnes de 1r, 2n,3r i 4t d’ESO treballen amb el programa Matheutikos, a través de l’ordinador per a treballar l’àlgebra. També es realitzen simulacres de les proves Cangur.

 

Es porten a terme dues sessions sobre el tema pels alumnes de 3r d’ESO amb l’objectiu d’ajudar-los a créixer com persones amb valors, que coneguin les  pròpies emocions, que distingeixin l’atracció de l’amor i que sàpiguen prendre les seves pròpies decisions amb responsabilitat.

Per tal d’implicar els alumnes en la marxa del centre, continuem aquest curs amb les reunions d’alumnes delegats. Des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO el delegat i subdelegat de cada classe es reuneixen cada trimestre amb la directora i valoren diferents propostes per millorar l’escola i com portar-les a terme.

Un altre objectiu d’aquest projecte es posar en valor la figura dels delegats de classe.

Donat que és obligatori que els alumnes entre 3r i 4t d’ESO portin a terme una acció solidària, des de l’escola ho enfoquem com ApS.

El alumnes de 4t d’ESO com a Projecte de Recerca, i mantenint tota l’estructura d’una recerca, el fan sobre un tema que té també una vessant de servei a la comunitat. Se’ls hi donen diverses opcions i ells també en poden aportar i, per grups, fan aquest treball.

A totes les etapes es treballa l’oratòria en les diferents llengües de l’escola. A partir de P3 i fins a 4t d’ESO, dins de totes les matèries, amb l’objectiu que els alumnes perdin la por a parlar en públic i que sàpiguen organitzar, controlar el to de veu, la gesticulació… es programen exposicions orals amb regularitat. Els alumnes de l’ESO es continua treballant l’oratòria a través de l’exposició oral d’un tema, a través del coneixement i interpretació dels diferents tipus de textos.

 

Al segon cicle d’Ed.Infantil es porta a terme un projecte transversal entre els grups de P3, P4 i P5. Treballant el mateix projecte adequant-lo a les diferents edats, però amb activitats, tallers i sortides que es realitzen conjuntament.

A l’Ed.Infantil es treballen les activitats de cohesió de grup des de P3. Els càrrecs i les activitats cooperatives s’inicien a P4 i continuen a P5.

A partir de l’Ed. Primària els alumnes comencen a treballar en grup coneixent i fent servir aquesta metodologia on cadascun dels membres té un paper essencial (cap de grup, portaveu, supervisor i secretari).

A l’Ed. Secundària es continua fent servir aquesta metodologia en el projectes, activitats i tallers que es desenvolupen en les diferents matèries.

A l’Ed. Primària de 1r a 6è, dins de la classe de religió, en petits grups gaudeixen d’una sessió d’oratori setmanal.

A l’Ed. Secundària els alumnes tenen l’oportunitat de fer oratori de manera quinzenal.

Amb l’objectiu de sensibilitzar a alumnes i famílies envers els valors de solidaritat, igualtat i justícia social tot el col·legi participa en campanyes de recollida: de roba, d’aliments, de productes d’higiene o d’altres; també realitzant petites campanyes puntuals amb un objectiu concret…

A l’Ed. Secundària la participació amb Càritas es fa a través de la col·laboració en campanyes i també gràcies a la realització de les xerrades-taller que fan els voluntaris de Càritas.

 

El mètode Artigal està pensat per a introduir l’aprenentatge de l’alemany emprant la narració i els contes. És un mètode per als alumnes de 3 a 7 anys, per tant, a la nostra escola es porta a terme des del segon cicle d’Ed. Infantil (a P3 a partir del segon trimestre) i a 1r i 2n de Primària.

És una metodologia de caràcter lúdic a partir de l’escenificació de contes amb material didàctic on els alumnes aprenen la llengua alemanya.

A grans trets aquesta metodologia es basa en:

-La narració d’un conte fent servir únicament el llenguatge oral i gestual.

-La imitació del moviment i gestos i la seva repetició afavoreixen la comprensió i afavoreixen la participació dels alumnes.

-L’escenificació es va repetint amb diferents suports de material (titelles, targetes, fotografies…)

-Quan l’escenificació està molt treballada ja es pot transmetre a companys i família.

 

A l’escola incorporem un full d’avaluació intern on la família avalua l’escenificació del conte del seu fill/a a casa i l’entrega a l’escola.

Ja fa uns quants cursos que els Mossos venen a l’escola a fer xerrades amb els alumnes de 5è i 6è, i de l’ESO sobre temes d’actualitat, com els perills a les xarxes socials, l’alcohol, les drogues…Es tracta de fer prevenció i de que els alumnes prenguin consciència de la importància d’actuar amb responsabilitat.

A l’Ed. Secundària les matèries de ciències naturals es treballen amb una metodologia digital que és la de Science Bits que consisteix en un aprenentatge actiu basat en la investigació i el descobriment.

This site is registered on wpml.org as a development site.