En aquesta etapa educativa, dels 12 als 16 anys, l’alumne ha d’integrar els nous coneixements amb les experiències anteriors, assimilar i expressar correctament els conceptes, cada vegada més abstractes, tant a nivell oral com a nivell escrit.

Com treballem?

És una etapa de canvi i transició cap a la joventut, de reajustament personal, de configuració de la personalitat adolescent; és quan es consoliden les actituds i les aptituds que facilitaran la maduresa personal i cognitiva, l’autocontrol i la capacitat de reflexió personal per prendre decisions.

Al Col·legi Mary Ward, acompanyem de manera personalitzada els nostres alumnes per tal que assoleixin un grau de maduresa que els permeti assumir progressivament les seves responsabilitats, tant acadèmiques com socials i personals.

Volem que prenguin consciència del moment que estan vivint, que aprenguin dels seus errors. Els ajudem a guanyar seguretat en ells mateixos tenint cura de les seves emocions.

Fomentem el desenvolupament en un ambient saludable dins i fora de l’aula. Incentivem la cohesió de grup, l’acollida i el posar les capacitats individuals al servei dels altres.

Donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües estrangeres:  l’alemany (se’ls prepara per a l’examen del nivell B1 del Goethe Institut) i l’anglès (se’ls prepara per a l’examen del First Certificate).

Els alumnes que entren nous a l’ESO poden cursar l’anglès com a primer idioma estranger i fer classes d’iniciació a l’alemany.

Per al desenvolupament i aprofundiment de l’aspecte oral d’ambdós idiomes, alemany i anglès, comptem amb la col·laboració d’ajudants de conversa nadius que es coordinen amb els docents i intervenen en grups reduïts.

Tots els cursos d’ESO tenen l’opció de participar en intercanvis amb alumnes d’escoles alemanyes a Mainz i a Herford.

El currículum, orientat a l’adquisició de competències, estableix com a objectiu prioritari aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per a entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activa i críticament en la societat diversa i en canvi continu.

Volem despertar l’interès de l’alumne per indagar, ampliar els coneixements i aprendre dialogant, intercanviant punts de vista i experiències, compartint i treballant en equip.

Un currículum per competències implica aprendre ara i en un futur, on  l’alumne esdevingui el protagonista del seu aprenentatge.

Fem créixer els nostres alumnes en la sensibilitat vers les diferents realitats del món que els envolta, donant-los la possibilitat de participar en diferents activitats solidàries i de formació.

Comencem amb l’anglès com a segon idioma estranger a 5è de Primària i es continua fins a 4t de l’ESO. El coneixement de l’alemany els facilita una evolució relativament ràpida en l’adquisició de la segona llengua estrangera.

A 2n i 3r d’ESO es fan exàmens interns equivalents al KET i al PET.

El nivell d’anglès a les proves de CB de 4t d’ESO -proves del Departament d’Ensenyament, corregides per professorat extern- sempre està per sobre dels centres de la nostra complexitat.

A 3r i 4t d’ESO se’ls prepara per l’examen del títol del FIRST CERTIFICATE.

Cada grup classe té dues hores setmanals d’ajudant de conversa d’anglès per treballar l’expressió oral en petits grups.

Les activitats del Treball de Síntesi que realitzen fora de l’escola els alumnes d’ESO les fan en anglès.

L’alemany és el primer idioma estranger del col·legi.

A partir de 1r d’ESO, els alumnes nous, si no han cursat alemany, fan anglès com a primer idioma estranger i l’alemany passa a ser el segon. És per això que se’ls facilita que cursin els nivells d’iniciació per tal que, després dels quatre cursos de l’ESO, surtin amb el nivell A1 d’alemany.

Per tal de reforçar l’expressió oral, des de de 3r de primària fins a 4t de l’ESO, comptem amb dues o tres hores setmanals per a cada classe d’ajudant de conversa, que treballa en petits grups.

Els alumnes es preparen per examinar-se, a final de l’etapa, del nivell B1 del Goethe Institut.

Tots els cursos d’ESO, poden participar en intercanvis amb alumnes d’Alemanya, experiència que millora l’aprenentatge de la llengua estrangera i apropa l’alumne/a a una cultura i a una societat diferents. Aprofitem el contacte amb escoles d’altres països pera conèixer altres realitats i utilitzar l’idioma com a eina de comunicació.

El nivell de llengües estrangeres al final de l’ESO permet que els nostres alumnes cursin al Batxillerat l’alemany o l’anglès com a primera llengua estrangera.

 

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO han de realitzar el Treball de Síntesi (TdS), on han de treballar un tema integrant totes les àrees del coneixement, investigant, buscant informació diversa i establint connexions a partir d’allò que ja saben per a arribar a un coneixement més ampli de la realitat. El treball es duu a terme durant una setmana (3 dies fora de l’escola i 2 al col·legi).

Així, doncs, els alumnes  gaudeixen de tres dies en un ambient de treball però a la vegada distès i lúdic, amb activitats organitzades pels monitors externs i pels professors del col·legi al voltant del tema. La llengua vehicular durant aquests tres dies és l’anglès, com a complement de l’aprenentatge d’aquest idioma. És una experiència molt positiva tant per treballar en un ambient diferent com per conviure amb companys i professors fora del col·legi.

Els alumnes d’ESO treballen a l’aula amb ordinadors portàtils individuals. Això els permet aprofundir en la Competència tecnològica integrant-la en totes les altres matèries.

Els alumnes tenen llicències digitals, però també treballen en paper; es continua treballant i valorant la presentació dels treballs, l’ortografia, la cal.ligrafia, etc.

També es treballa a les aules amb pissarres digitals i s’ensenyen diferents programes que permeten als alumnes treballar al seu ritme i alhora ser cada vegada més autònoms.

A l’escola volem que els alumnes de l’ESO utilitzin les tecnologies per a aprendre, per a buscar informació i que sàpiguen tractar-la, que siguin crítics i creatius.

Les sortides i activitats extra que es realitzen durant el curs estan destinades a complementar la formació fora de l’àmbit escolar, són un complement del temari que es treballa a classe i proporcionen noves experiències i maneres d’enfocar un tema, ensems que s’aprofita per a aprofundir en la relació amb els companys i amb els professors en un ambient diferent de l’habitual.

La celebració de les festes pròpies del col·legi i les tradicionals, tant les catalanes com les alemanyes més significatives, són una activitat més d’ensenyament-aprenentatge. La preparació i la vivència,  fan que esdevinguin una eina imprescindible per fomentar el treball en equip. La celebració de St. Martin, St. Nikolaus, el Nadal, Sant Jordi, la festa Família-Escola…són ocasions per aprendre a viure l’escola com una gran família.

This site is registered on wpml.org as a development site.