Caràcter propi


CARÀCTER PROPI

DELS COL·LEGIS DE LA CONGREGACIÓ DE JESÚS

A ESPANYA

La Congregació de Jesús ofereix una educació integral que té com a fonament la persona i el missatge de Jesús de Natzaret segons ho va viure i va transmetre Maria Ward; i com a model de ser i de viure a Maria, la Mare de Jesús. El lema central que va rebre Maria Ward en la seva visió de l’ “Ànima justa” va ser precisament: “to refer all to God” (referir-ho tot a Déu). Ella entén “total disponibilitat i actitut per a tota obra bona” ​​i Ignasi de Loyola ho expressa com “En tot estimar i servir”.

Entenem per educació integral aquella que té com a objectiu acompanyar els alumnes / as en el procés d’aprendre a ser persones desenvolupant tota la seva potencialitat humana i espiritual com a compromís amb ells mateixos, amb Déu i amb el món. Per aquesta raó, la Congregació de Jesús:

Busca ajudar a cada alumne / a a:

  • Descobrir la seva pròpia identitat com a persona única. Cada alumne / a té unes qualitats personals, una experiència molt particular, unes vivències i forma de resoldre les situacions determinades que el singularitzen.

  • Preguntar-se cap a on es dirigeix ​​el seu propi desenvolupament, què vol fer de la seva vida i amb la seva vida, quin lloc deixa que ocupi Déu i el seu projecte en aquest anar-se’n construint com a persona.

  • Situar-se davant del món amb una actitut de compromís solidari per fer-ho cada dia una mica més humà tenint com a fonament i guia la persona i el missatge de Jesús de Natzaret.

ELEMENTS CONFIGURADORS  PER “APRENDRE A SER PERSONES”

CONSIDERATS EN EL CARÀCTER PROPI DE LA CONGREGACIÓ DE JESÚS

  • FORMACIÓ AFECTIVA

Les experiències de ser estimat incondicionalment i que els altres també són estimats, ajuda a que els alumnes siguin capaços de prendre decisions i suportar les tensions que es deriven d’això i tenir capacitat de suportar sofriments.

  • FORMACIÓ INTEL·LECTUAL

“Aprendre a aprendre” és un dels objectius de la nostra educació. Les nostres escoles desenvolupen aquesta acció encarnada en la realitat cultural, lingüística i tradicions locals. De manera que, des d’un profund i positiu arrelament en un lloc i cultura, els nostres alumnes / as arribin a ser persones de mires universals.

En aquest sentit es donarà importància a:

Àrees Instrumentals

Formació plurilingüe

Tractament de la diversitat

Adquisició de la capacitat de treballar en equip i grups cooperatius

Aprenentatge de / amb noves tecnologies

  • FORMACIÓ SOCIAL

En la nostra acció educativa volem acompanyar a cada alumne en el seu aprenentatge de voler, acceptar, renunciar, ser tolerant i respectuós, treballar per aconseguir un món més just, més veritable i més lliure cuidant l’entorn humà i natural. La finalitat és aconseguir que els nostres alumnes no siguin mers espectadors del que passa al seu entorn.

  • FORMACIÓ RELIGIOSA

La Congregació de Jesús és, respectuosa amb la llibertat de tots, promou la reflexió sobre la fe en Jesucrist, la celebració i la vivència de la mateixa. Creiem que el model de persona que representa Jesús de Natzaret val la pena transmetre-ho com un camí de llibertat i de servei a la Comunitat Cristiana.

Maria Ward ens diu:

“Veritat és fer bé el que hem de fer.”

“Mostra’t com ets i sigues com et mostres”.

 

Print Friendly, PDF & Email