Atenció a la diversitat


Al col·legi Mary Ward atenem la diversitat de l’alumnat del centre (alumnes amb dificultats, altes capacitats, nouvinguts, etc.) amb l’objectiu que cada alumne pugui assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals. Per això comptem amb la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat), que és l’òrgan que planifica, promou i fa el seguiment de les actuacions que es porten a terme per a atendre la diversitat de l’alumnat del centre. Les dues psicopedagogues del col·legi que formen part de la CAD exerceixen la seva tasca des de l’Educació Infantil fins a la Secundària.
El criteri general d’atenció a l’alumnat és la inclusió i l’equitat. Dins de l’aula o, en moments puntuals, fora d’aquesta, es compta amb el recolzament de professors i vetlladors, si escau,  per a atendre els alumnes que ho necessiten.
Les psicopedagogues fan intervencions en moments concrets o bé de forma contínua al llarg del curs. També orienten els professors en la seva tasca diària d’atenció als alumnes dins de l’aula, i en fan el seguiment, conjuntament amb el tutor, quan hi ha especialistes externs que treballen amb l’alumne. Aquest seguiment acurat i conjunt, també amb les famílies, fa que l’alumne es senti recolzat en el seu dia a dia a l’escola.
A tots els cursos d’Educació Infantil i Primària es fan diversos desdoblaments de les àrees instrumentals i d’idioma alemany per a atendre millor els alumnes. A la Secundària també es contemplen  algunes hores d’atenció individualitzada o en petit grup, segons les necessitats dels alumnes.
Print Friendly, PDF & Email